Συνοπτικός – Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «Φύλαξη των Κτιρίων του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη για το διάστημα από 01.01.2019 έως 31.12.2020».

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό-πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των κτιρίων του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη, συνολικού προϋπολογισμού 17.000,00 € χωρίς τον ΦΠΑ, για το διάστημα από 01/01/2019 – 31/12/2020, από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 16η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 πμ.. Υποβολή προσφορών ιδιοχείρως έως την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού και ταχυδρομικά μέχρι την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ώρα παραλαβής 10:00 πμ. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος – δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου – Κοζάνη). Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Η προσφορά (έντυπη) θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα οριζόμενα δικαιολογητικά στο αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης.

Το αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.uowm.gr.

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη, 3ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 02-07-2018 έως 13-07-2018. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461056310 και 2461056311, FAX: 2461056301-3, email: vgoula@uowm.gr και apatika@uowm.gr.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το κόστος της δημοσίευσης στον Τύπο βαραίνει το Πανεπιστήμιο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση