Συνοπτικός-Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός 6/2019 προμήθειας Μηχανικού και λοιπού Κεφαλαιακού εξοπλισμού με πιστώσεις του Π.Δ.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. 6/2019)
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό-πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 45.967,74€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και 57.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι πιστώσεις είναι από το Π.Δ.Ε. έτους 2019.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 4η Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 πμ. Υποβολή προσφορών ιδιοχείρως έως την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού και ταχυδρομικά έως την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δηλαδή Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ως ώρα 14:00 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος – δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου – Κοζάνη). Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Η προσφορά (έντυπη) θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα οριζόμενα δικαιολογητικά στο αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.uowm.gr

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη, 3ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 17-06-2019 έως 02-07-2019. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461056310 και 2461056311, FAX: 2461056301-3, email: vgoula@uowm.gr και apatika@uowm.gr

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το κόστος της δημοσίευσης στον Τύπο βαραίνει τον ανάδοχο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση