Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+, ακαδ. Έτος 2014-2015, για διδασκαλία

Αξιότιμα μέλη ∆.Ε.Π., Ε.Ε.∆Ι.Π.,

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕRASMUS+, 2014-2015, παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία σε Ιδρύματα, με τα οποία το Πανεπιστήμιο ∆υτικής Μακεδονίας έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες.

∆εδομένου ότι, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων οι οποίες κατατέθηκαν με την πρόσκληση που ανακοινώθηκε στις 18/7/2014, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο για μετακίνηση με σκοπό τη διδασκαλία, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (επισυνάπτεται στο email) μέχρι την Παρασκευή 28/11/2014 για μετακινήσεις, που θα πραγματοποιηθούν
μέχρι το Σεπτέμβριο 2015. Η αίτηση αποστέλλεται στο e-mail του Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων int.relations@uowm.gr. Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα ∆ιδασκαλίας (επισυνάπτεται) και από τα δύο Ιδρύματα (Π.∆.Μ. και ίδρυμα Υποδοχής).

Το μετακινούμενο μέλος ∆ΕΠ/ Ε.Ε.∆.Ι.Π. υποχρεούται να διδάξει τουλάχιστον 8 ώρες ανά εβδομάδα. Συνιστάται ιδιαίτερα μία ελάχιστη διάρκεια 5 ημερών διδασκαλίας, προκειμένου η συμβολή στο πρόγραμμα διδασκαλίας και η εκπροσώπηση του Ιδρύματός μας στο εξωτερικό να είναι εποικοδομητική.

Όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν, μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος ∆ιεθνών Σχέσεων, από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Π.∆.Μ., η οποία και θα αποφανθεί για την τελική κατάταξη με σειρά προτεραιότητας των αιτούμενων έχοντας υπόψη:

  1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
  2. Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων για διδασκαλία, (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο)

Πριν από την περίοδο κινητικότητας, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων

  1. Πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής
  2. Σύμβαση κινητικότητας για διδασκαλία

Μετά το πέρας τη περιόδου κινητικότητας για διδασκαλία, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ίδρυμα:

  1. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρονται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας, το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο
  2. Παραστατικά εισιτηρίων (τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης)
  3. οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιήθηκε και/ή παρήχθη για τις ανάγκες της διδασκαλίας (π.χ. Handouts, παρουσιάσεις PowerPoint)
  4. Να συμπληρώσουν online το Final Report, συνδεόμενοι στον ιστότοπο που αναφέρεται σε mail που θα λάβουν αυτόματα από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης (Mobility tool) του προγράμματος Erasmus + , μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κινητικότητας

Η επιχορήγηση που λαμβάνουν τα μέλη του ∆ιδακτικού προσωπικού που θα επιλεγούν, καλύπτει τις δαπάνες ταξιδίου και διαβίωσης της περιόδου διδασκαλίας.

Οι δαπάνες ταξιδίου υπολογίζονται βάσει κατ’ αποκοπή ποσών ανά κατηγορία χιλιομετρικής απόστασης. Η χιλιομετρική απόσταση θα υπολογίζεται με εργαλείο της Ε.Ε Distance Calculator http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Οι δαπάνες διαβίωσης καθορίζονται βάσει κατ’ αποκοπή ποσών ανά ημέρα και ανά χώρα υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα προβλεπόμενα ποσά σύμφωνα με τη σύμβαση του Ιδρύματός μας με το Ι.Κ.Υ και βάσει των παραστατικών που θα προσκομιστούν για τις ημερομηνίες ταξιδίου. Προβλέπονται δύο κατηγορίες δαπανών διαβίωσης ανάλογα με τη διάρκεια της μετακίνησης ανά χώρα υποδοχής: 1-14 ημέρες , 15-60 ημέρες (Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας). Ο μετακινούμενος πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιεί τον οικονομικότερο τρόπο ταξιδίου. Οι δαπάνες διαβίωσης που θα λάβει το προσωπικό που μετακινείται καλύπτουν και τις ημέρες ταξιδίου (μία μέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία μέρα μετά).

Σε περίπτωση ακύρωσης της μετακίνησης, παρακαλούμε να ενημερώσετε το Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα διάθεσης της επιχορήγησης σε άλλα μέλη του ∆ιδακτικού προσωπικού.

Με εκτίμηση,
Η Υπεύθυνη του Γραφείου ∆ιεθνών
Σχέσεων και Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Χριστίνα Πεταλωτή

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση