Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος των Τμημάτων του ΠΔΜ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε στην αρ.69/26-09-2018 συνεδρία της να προβεί στην συμπληρωματική πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών του αναγκών και συγκεκριμένα για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων στα Τμήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μάθημα (υποχρεωτικό):Μαθηματικά ΙΙΙ
Εξάμηνο: 3ο

Μάθημα (υποχρεωτικό):Μαθηματικά ΙV
Εξάμηνο: 4ο

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Σιαλβέρα και Μπακόλα, Τ.Κ. 50132, Κοζάνη από 01-10-2018 μέχρι
και 17-10-2018, τηλ. 24610-56600/24610-56604
.

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μάθημα (υποχρεωτικό):Κεραμική
Εξάμηνο: 1o, 2o, 3ο

Μάθημα (υποχρεωτικό):Σχέδιο ΙΙΙ
Εξάμηνο: 3ο

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, 3ο χλμ Εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης, Φλώρινα, από 01-10-2018
μέχρι και 17-10-2018, τηλ. 23850-55250.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ιστοσελίδα www.uowm.gr).
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, διδακτορικό κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων (ΔΟΑΤΑΠ) και υπόμνημα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές τους και περιλήψεις των δημοσιεύσεων.
  4. 1 CD που να περιέχει τα παραπάνω δηλ. την αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και τα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών  σε ηλεκτρονική μορφή  καθώς και το υπόμνημα των εργασιών και περιλήψεων αυτών  και τις επιστημονικές εργασίες.
  5. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου.
  6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται και η ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
  7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κατατεθεί από τον υποψήφιο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας).
  8. Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
  9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  10. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε άλλους φορείς εκτός του Π.Δ.Μ.

Τα δικαιολογητικά 5 έως 10 θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μετά την επιλογή τους.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις μέσω του θεσμού του πανεπιστημιακού υποτρόφου.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση