Πρόσκληση στην 2η κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών

Κάνουμε γνωστό ότι την 8-11-19, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για τις παρακάτω επιτροπές

Επιτροπές Ελέγχου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για την τήρηση των όρων της σύμβασης «για τη λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και εξοπλισμού όλων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά και τα Γρεβενά», αρ. διακήρ. 8/2019. Η θητεία των Επιτροπών θα είναι για όλο το διάστημα της σύμβασης, ήτοι για διάστημα 16 μηνών από την υπογραφή της.

Ο Πρύτανης
Θεοδουλίδης Θεόδωρος

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση