Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του/της διευθυντή/ριας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ. αριθμό 1/15-1-2020 Συνεδρίασή του αποφάσισε να καλέσει όσα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ) και του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του/της Διευθυντή/ριας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, να υποβάλλουν αίτηση, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και σχετικές βεβαιώσεις έως την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.

Οι υποψήφιοι/ες είναι επιθυμητό να διαθέτουν :

  • Εμπειρία σε οργάνωση, διαχείριση και συντονισμό έργων ή/και προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης
  • Εμπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  • Διοικητική εμπειρία
  • Εμπειρία και γνώσεις ηλεκτρονικής διαχείρισης έργων ή/και προγραμμάτων

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του/της Διευθυντή/ριας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης περιγράφονται στο άρθρο 48 του Νόμου 4485/2017. Επισημαίνεται ότι η θέση δεν είναι έμμισθη και το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΔΜ έχει έδρα στη Φλώρινα.

Η θητεία του/της Διευθυντή/ριας είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μετά από αξιολόγηση του έργου του από το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να υποβάλλουν αίτηση, σύντομα βιογραφικά σημειώματα και σχετικά δικαιολογητικά (σε ηλεκτρονική μορφή) στη διεύθυνση: kedivim@uowm.gr (με θέμα ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΕΔΙΒΙΜ)

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση