Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους Διδακτορικού 2017-2018» – αρ. πρόσκλησης 21/2017 – επαναπροκήρυξη μαθήματος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Το Πανεπιστήμιο   Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου    Δυναμικού,    Εκπαίδευση    και    Δια    Βίου    Μάθηση»    (αρ.    πρωτ.    1ης Πρόσκλησης 11601/17.5.2017 και 1ης τροποποίησης με αρ.    πρωτ.    12277/14.06.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), με κωδικό MIS 5008890, η οποία συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  (ΕΚΤ) και  από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 273/06-07-2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ (επαναπροκήρυξη απόφαση 276/31-08-2017), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο μαθήματα με τίτλο «Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων» του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (χειμερινού εξαμήνου) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (αρ. απόφασης 37/26.6.2017) και αναλυτικά περιγράφονται στον σύνδεσμο https://rc.uowm.gr/?page_id=3678

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση