Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το 2019 για τα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 5404/07-05-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή [υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας] για την προμήθεια 220.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, για τα κτίρια του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, κατά το διάστημα 01/01/2019 έως και τις 31/12/2019, προϋπολογισμού 220.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: www.uowm.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 29/06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 23/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο Σύστημα.

Υποβολή στο Πανεπιστήμιο του φακέλου της προσφοράς σε έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες, έως την 25/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών 25/7/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 3.548,00€ (2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ).
  2. Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης αριθμός 5/2018.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ η 26/06/2018.
Ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο η 26-06-2018.

Η δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση