Προμήθεια οργάνων ακρίβειας μέτρησης και εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό-πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για την την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 48.387,10€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και 60.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι πιστώσεις είναι από το Π.Δ.Ε. έτους 2018.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 17η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00
πμ. Υποβολή προσφορών ιδιοχείρως έως την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού και ταχυδρομικά
μέχρι την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ως ώρα 14:00 μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
(κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος – δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου – Κοζάνη). Γλώσσα υποβολής
προσφορών: Ελληνική.

Η προσφορά (έντυπη) θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα οριζόμενα δικαιολογητικά στο
αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.uowm.gr

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Πάρκο Αγίου
Δημητρίου, Κοζάνη, 3ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 03-07-2018 έως
16-07-2018. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461056310 και 2461056311, FAX: 2461056301-3, email:vgoula@uowm.gr και apatika@uowm.gr

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το κόστος της δημοσίευσης στον Τύπο βαραίνει το Πανεπιστήμιο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση