Προκήρυξης μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Συστήματα».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 1973/14-11-2016 (ΑΔΑ: 70Β4469Β7Κ-ΟΡΝ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 97/07-02-2017 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 2250299.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 21-04-2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (πληροφορίες κ. Δέσποινα Βαβλιάρα, διεύθυνση: Κ. Καραμανλή και Λυγερής, 501.31 Κοζάνη, τηλ. 24610-56504) ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση