Προκήρυξης 1 θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3103/02-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΑ55469Β7Κ-ΧΔΥ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 424/09-05-2017 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP1623.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 11-07-2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (πληροφορίες κ. Ελένη Φωτιάδου, διεύθυνση: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531.00 Φλώρινα, τηλ. 23850-55100) ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση