Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού “Παραγωγή, Πιστοποίηση και Διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού Υλικού” του τμήματος Γεωπονίας

To Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί στη Φλώρινα το πρώτο έτος (εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020) του διετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» (M.Sc.-Master of Science in Production, certification and distribution of plant
reproductive material).

Εισακτέοι στο ΠΜΣ:
Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίων ή των πρώην Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Υποβολή Αιτήσεων:
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 έως και την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020 στη Γραμματεία του Προγράμματος στη Φλώρινα, με την ένδειξη για το ΜΠΣ στην «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή -Word).

Ώρες: 10:00 – 14:00
Τηλ: 23850 54620 (κα Χαλβατζή Ευγενία)
e-mail: echalvatzi@uowm.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
Τέρμα Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση