Προκήρυξη θέσεων καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική και Κινηματική Συμπεριφορά Μηχανών και Μηχανισμών». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5061/12-03-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΟΠ469Β7Κ-Δ18) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 391/07-04-2020τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP15409.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (υπεύθυνη κ. Τζήκα Άννα , διεύθυνση: Σιαλβέρα και Μπακόλα, 501.00 Κοζάνη, τηλ. 2461-56604).

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή φυτικών προϊόντων με έμφαση στην υποβάθμιση της ποιότητας λόγω ρυπαντών». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5055/12-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΣ3469Β7Κ-ΒΗΜ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 391/07-04-2020τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP15412.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου, 53.100 Φλώρινα, τηλ. 23850-54610).

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρώτριας Καθηγήτριας) στη βαθμίδα του Καθηγητή α ́ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στο Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Συνεταιριστικής Πίστης».Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5049/12-03-2020(ΑΔΑ: Ω2ΝΩ469Β7Κ-ΧΛΣ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 391/07-04-2020τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP15424.

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Συγχωνεύσεις και Εξαγορές». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5051/12-03-2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΤΑ469Β7Κ-0Ν7) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 391/07-04-2020τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP15420.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, 501.00 Κοζάνη, τηλ. 24610-68222).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 14-06-2020.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση