Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ και αντικείμενο «Ερευνητική και Εργαστηριακή Υλοποίηση-Υποστήριξη των Επιστημονικών Υπολογισμών Μεγάλης Κλίμακας και της Υπολογιστικής Πλέγματος»

Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 1913/10-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΖ1469Β7Κ-ΛΩΤ) δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 71/31-01-2019 τ.Γ’ .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (1) μηνός από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (υπεύθυνη κ. Δέσποινα Βαβλιάρα, διεύθυνση: Κ. Καραμανλή και Λυγερής, 501 31 Κοζάνη, τηλ. 24610-56504).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 12-03-2019

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση