Προκήρυξη για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο διοικητικού προσωπικού του ΠΔΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 13488/α/Β1/23-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 1975/2003 τ.Β’) Μεταφορά Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 52 του Ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. 141/2003 τ.Α’).
3. Την Προεδρική Πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αριθμ. 2691/05-03-2015 (Φ.Ε.Κ. 152/23-03-2015 τ.ΥΟΔΔ) διορισμού Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
4. Την Υ.Α. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-09-1988 (ΦΕΚ Β’ 684/1988) για τον τρόπο, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/02-12-1988 (ΦΕΚ Β’ 876/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-08-1990 (ΦΕΚ Β’ 562/1990) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9 /683/οικ.19516/17-09-2001 (ΦΕΚ Β’ 1246/2001).
5. Την Κ.Υ.Α. με αριθμό 123018/Β1/02-11-2004 (ΦΕΚ Β’ 1641/2004), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 27009/Β1/15-03-2005 (ΦΕΚ Β’ 378/2005) και την Κ.Υ.Α. 79273/Β1/17-07-2007 (Φ.Ε.Κ. 1333/2007 τ.Β’).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 9 του Ν. 4057/2012.
7. Την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.37.14/938/οικ.14424/23.06.2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.37.14/949/οικ.15640/08.07.2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Την εγκύκλιο ΔΙΠΑΑ/734/21.02.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
10. Την Κ.Υ.Α. 101591/Β2/31-08-2011 (ΦΕΚ Β’ 2005/2011) των Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 121574/Β2/08-10-2012 (ΦΕΚ Β’ 2850/2012).
11. Την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.37.15/1032/οικ. 13052/06.06.2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
12. Την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1149/οικ. 15787/08.06.2016 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
13. Το έγγραφο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υπ’ αριθμ. 192/08-09-2016 «Οριστικοί πίνακες υποψηφιοτήτων για τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του υπηρεσιακού συμβουλίου του ΠΔΜ»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από τις εκλογές αυτές που θα διεξαχθούν στις 12/11/2016, ημέρα Σάββατο, από την 07η πρωινή ως και την 15η μεταμεσημβρινή ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων (Κτήριο Διοίκησης, Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη, 3ος όροφος), θα εκλεγούν τακτικοί και αναπληρωματικοί εκπρόσωποι από τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς και τακτικοί και αναπληρωματικοί εκπρόσωποι από τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για το λόγο αυτό με το υπ΄αριθ. 156/07-09-2016 έγγραφο, ορίσθηκαν εφορευτικές επιτροπές για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού, που αποτελούνται από τρεις υπαλλήλους με ισάριθμους αναπληρωτές, για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι υπάλληλοι που είναι γραμμένοι στον πίνακα εκλογέων που έχει συνταχθεί και αναρτηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού. Οι υπάλληλοι που κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών είναι αποσπασμένοι σε άλλη υπηρεσία ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην υπηρεσία που υπάγονται οργανικά. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και επομένως κανένας υπάλληλος δεν δικαιούται να απουσιάσει από τις παραπάνω εκλογές στις 12/11/2016.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση