Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αν. Προέδρου Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

ΠΡΑΞΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ.18 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»,
 2. Το Π.Δ. 92/2003 (ΦΕΚ τχ.Α’ 83/11-4-2003) Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
 3. τις διατάξεις του άρθρου 10 παραγρ.1 και 2 του ίδιου ως άνω Ν. 4009/2011, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 1 και 2 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/10-08-2012, τ.Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγρ.2 του ίδιου ως άνω Ν.4076/2012 και τις διατάξεις του άρθρου 34 παραγρ.6 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/30- 01-2013), και τις διατάξεις του άρθρου 39 παραγρ.7 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17- 09-2013, τ.Α’), όπως ισχύουν,
 4. τις διατάξεις του άρθρου 80 παραγρ. 22(α) του Ν.4009/2011, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Π.Δ/τος 160/2008, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 26 παραγρ. 8 του Ν.4386/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της απόφασης αριθμ. 22/13-7-2016 της Συγκλήτου (Πρυτανική Πράξη αριθμ. 6671/23-8-2016, ΦΕΚ 2802/ 6-9-2016 τ.Β’),
 5. τις διατάξεις του Π.Δ/τος 72/2013 (ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ.Α’) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση – συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»,
 6. τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4473/2017 (Α’ 78),
 7. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4485/2017,
 8. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4485/2017,
 9. τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν.4485/2017,
 10. τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 84 του Ν.4485/2017,
 11. τις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ.3 του άρθρου 15 του Ν.4485/2017,
 12. το με αριθμ. 144636/Ζ1 /01 -09-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του Ν.4485/2017,
 13. το άρθρο 11 παραγρ. 1 του Ν.4485/2017,
 14. τους με Α.Π.1976/ 16-10-2017 επικαιροποιημένους και οριστικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ.3 της Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 Φ.Ε.Κ. 3255 τχ. Β΄.

Αποφασίζουμε

Α. Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, με διετή θητεία, ήτοι από 01-12-2017 έως 30-11-2019, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία (κάλπη). Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 8 Νοεμβρίου  2017, ημέρα Τετάρτη στην Αίθουσα Δ’ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής (Κοζάνη).

Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, ως ημερομηνία της επαναληπτικής εκλογής μεταξύ των δύο πλειοψηφισάντων ορίζουμε την επόμενη, 9 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, στον προαναφερόμενο τόπο ψηφοφορίας.

Β. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί κατά τις ώρες 09.00-16.00, σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν. Οι εκλέκτορες ψηφίζουν με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου οργάνου.

Γ. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα θα υποβληθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου -της Δ/νσης Διοικητικού, 2ος όροφος Κτίριο Διοίκησης Κοζάνη, αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους Καθηγητές (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτές Καθηγητές), που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, μέχρι ώρα 14.00 της 1ης Νοέμβριου  2017, ημέρα Τετάρτη.

Δ. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι Καθηγητές α’ βαθμίδας και οι Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πλήρους απασχόλησης, εφόσον δεν συμπληρώνουν το ανώτατο όριο ηλικίας έως το πέρας της θητείας (30-11-2019). Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι κατέχουν άλλο αξίωμα μονοπρόσωπου οργάνου Α.Ε.Ι., εκτός αν είναι Διευθυντές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.ΤΕ.Π. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονία (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Στο σώμα εκλεκτόρων επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.

Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση