Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. Ε.T.Ε.Π. και Διοικητικού Προσωπικού στη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του εδ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 13, του εδ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 17, του εδαφίου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 και του εδ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 21του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
 2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι, και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017).
 3. Την τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄ 3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 ( Α΄ 114).

Αποφασίζει
Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη,

 1. ενός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. για τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2017 έως 30/11/2019,
 2. ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. για τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2017 έως 30/11/2019,
 3. ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. για τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2017 έως 30/11/2019,
 4. ενός εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων  για τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2017 έως 30/11/2019

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 29η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9:00 έως 13:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Παιδαγωγικής Σχολής.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 30η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη από ώρα 9:00 έως 13:00 στους ίδιους χώρους.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχουν τριμελείς Εφορευτικές  Επιτροπές ανά κατηγορία προσωπικού, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Πρύτανη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, και αποτελείται από μέλη των Διοικητικών Υπάλληλων, Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στην αντίστοιχη Εφορευτική Επιτροπή, δια του Γραφείου Πρωτοκόλλου του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης και πρωτοκολλούνται.

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής.

Α.Υποψηφιότητες
Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών  Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικών Υπαλλήλων (Μονίμων και ΙΔΑΧ) στη Σύγκλητο του Π.Δ.Μ., υποβάλλονται έως και την 21η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας  

 • Αίτηση Υποψηφιότητας εκπροσώπου στη Σύγκλητο του ΠΔΜ

Β. Εκλογικό Σώμα

 1. Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π στη Σύγκλητο του ΠΔΜ αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ε.ΔΙ.Π. του Π.Δ.Μ.
 2. Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στη Σύγκλητο του ΠΔΜ αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ε.Ε.Π. του Π.Δ.Μ.
 3. Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο του ΠΔΜ αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. του Π.Δ.Μ.
 4. Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του ΠΔΜ αποτελείται από το σύνολο των μελών των Διοικητικών Υπαλλήλων (Μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση