Προκήρυξη δύο (2) Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την Προκήρυξη 2 Θέσεων Υποψήφιου Διδάκτορα Με Θέμα:

1. «Μελέτη και σχεδιασμός ευφυών συστημάτων υποβοήθησης αυτοδιαχείρισης»

2. «Οπτικά Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών»

Προθεσμία υποβολής: 18-1-2019 έως 28-1-2019

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση icte@uowm.gr (υπόψη κας. Ντζιόκα)

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής η οποία να περιλαμβάνει γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.

3. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κτλ),

καθώς και τα παρακάτω έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματος.

1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Τίτλους σπουδών.

4. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται.

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών.

6. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, μεταξύ των οποίων αποδεικτικό καλής γνώσης της

αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ.

7. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

8. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της

διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.

9. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ.

αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

10. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Παντελής Αγγελίδης

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση