Προκήρυξη 6 θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1) Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3911/11-04-2016 (ΑΔΑ: 71ΚΙ469Β7Κ-ΑΜΙ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 590/29-06-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001383804.

2) Μια (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3912/11-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΠ1Χ469Β7Κ-7Η5) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 590/29-06-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001383868.
3) Μια (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Παιδαγωγική».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3913/11-04-2016 (ΑΔΑ: Ω5ΤΠ469Β7Κ-ΙΡΛ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 564/23-06-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001383991.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (πληροφορίες κ. Ελένη Φωτιάδου, διεύθυνση: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531.00 Φλώρινα, τηλ. 23850-55100) ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1) Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3373/28-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΧΔ3469Β7Κ-ΞΙ7) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 566/23-06-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001383745.

2) Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ελεύθερο Σχέδιο».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3374/28-03-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΘΧ469Β7Κ-ΡΑΞ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 564/23-06-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001383679.

3) Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3372/28-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΗ04469Β7Κ-ΨΘΧ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 590/29-06-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001383613.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (πληροφορίες κ. Χρήστος Κωνσταντινίδης, διεύθυνση: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531.00 Φλώρινα, τηλ. 23850-55250) ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 12-09-2016.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση