Προκήρυξη 6 θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 • Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι μηχανολογικών κατεργασιών».
  Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3840/15-01-2018 (ΑΔΑ: Ω4ΤΔ469Β7Κ-ΥΤ0) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 300/22-3-2018 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP5309.

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μέθοδοι μηχανολογικών κατεργασιώνΟΙΚΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Μηχανολόγος Μηχανικός
  ΠΛΗΡΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Κατασκευές και Υλικά
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνολογίες Παραγωγής

  Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται πλήρως στη κατασκευαστική κατεύθυνση, και θα ενισχύσει την τεχνογνωσία (θεωρητικά και πειραματικά) του Τμήματος σε θέματα μηχανουργικών κατεργασιών, όπως: Κατεργασίες διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού και ελασμάτων, ευέλικτα συστήματα κατεργασιών υποστηριζόμενα από Η/Υ (FMS – CIM), αριθμητικός έλεγχος εργαλειομηχανών και μορφοποιήσεις με ψηφιακή καθοδήγηση (CNC), κατασκευή μηχανολογικών προϊόντων με τη βοήθεια Η/Υ (CAM), ευέλικτα συστήματα παραγωγής και μοντελοποίηση-προσομοίωση παραγωγικών διαδικασιών. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις με τεχνολογία αφαίρεσης υλικού (κατεργαστικότητα, συνθήκες κατεργασίας), τις μηχανικές ιδιότητες των κοπτικών εργαλείων (επικαλύψεις, προ- και μετά-κατεργασίες υποστρωμάτων και επικαλύψεων), και τη φθορά των κοπτικών εργαλείων.

  Σε εκπαιδευτικό επίπεδο θα καλυφθούν υφιστάμενα μαθήματα του Οδηγού Σπουδών, όπως:
  • Μηχανολογικό Σχέδιο IΙ (2ο Εξάμηνο)
  • Αντοχή Υλικών (3ο Εξάμηνο)
  • Βασικές Αρχές Μηχανουργικών Κατεργασιών (4ο Εξάμηνο)
  • Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού (5ο Εξάμηνο)
  • Μηχανουργικές Κατεργασίες με Η/Υ για Βιομηχανική Παραγωγή (8ο Εξάμηνο – επιλογής)
  • Μορφοποιήσεις (8ο Εξάμηνο – επιλογής)
  • Προηγμένη Τεχνολογία Ρομποτικής στη Μηχανολογική Κατασκευή (9ο Εξάμηνο – επιλογής)

 

 • Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητήμε γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία συμβατικών και εξελιγμένων υλικών (επιστήμες μηχανικού) σε μηχανολογικές κατασκευές».
  Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ.3838/15-01-2018 (ΑΔΑ:ΩΒΚΓ469Β7Κ-6ΜΘ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 300/22-3-2018 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP5307.

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τεχνολογία συμβατικών και εξελιγμένων υλικών

  ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Μηχανολόγος Μηχανικός
  ΠΛΗΡΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Κατασκευές και Υλικά
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνολογία Υλικών

  Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται πλήρως στη κατασκευαστική κατεύθυνση, και θα ενισχύσει την τεχνογνωσία (θεωρητικά και πειραματικά) του Τμήματος σε θέματα σχετικά με: Τεχνικά υλικά για στοιχεία μηχανών και μηχανολογικές κατασκευές, μηχανική συμπεριφορά και ιδιότητες υλικών, πειραματική και υπολογιστική μελέτη υλικών σε μηχανολογικές κατασκευές, βελτιστοποίηση υλικών και διαδικασιών για μηχανολογικές εφαρμογές, ανάλυση και σχεδιασμός μηχανολογικών και άλλων προϊόντων με έμφαση στην μελέτη των υλικών, τεχνικά υλικά για ειδικές μηχανουργικές κατεργασίες.
  Σε εκπαιδευτικό επίπεδο θα καλυφθούν υφιστάμενα μαθήματα του Οδηγού Σπουδών, όπως:
  • Τεχνολογία Υλικών Ι (2ο Εξάμηνο)
  • Αντοχή Υλικών (3ο Εξάμηνο)
  • Τεχνολογία Υλικών ΙΙ (3ο Εξάμηνο)
  • Στοιχεία Μηχανών Ι (4ο Εξάμηνο)
  • Βασικές Αρχές Μηχανουργικών Κατεργασιών (4ο Εξάμηνο)
  • Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού (5ο Εξάμηνο)
  • Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική (8ο Εξάμηνο – επιλογής)
  • Εφαρμογές Υλικών σε Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (10ο Εξάμηνο – επιλογής)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (υπεύθυνη κ. Τζήκα Άννα , διεύθυνση: Σιαλβέρα και Μπακόλα, 501.00 Κοζάνη, τηλ. 2461-56604).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 30-05-2018.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος».
  Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3842/15-01-2018 (ΑΔΑ:60ΟΣ469Β7Κ-Η2Τ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 300/22-3-2018 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP5312 για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή και με κωδικό APP5313 για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (υπεύθυνη κ. Δέσποινα Βαβλιάρα, διεύθυνση: Κ. Καραμανλή και Λυγερής, 501 31 Κοζάνη, τηλ. 24610-56504).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 30-05-2018.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 • Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση».
  Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 2163/20-10-2017 (ΑΔΑ:Ω3ΔΚ469Β7Κ-9ΗΝ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 300/22-3-2018 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP5303.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (υπεύθυνη κ. Ελένη Φωτιάδου, διεύθυνση: 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531.00 Φλώρινα, τηλ. 23850-55100)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 30-05-2018.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής».
  Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 2172/20-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΤ7Σ469Β7Κ-ΦΟΕ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 300/22-3-2018 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP5304
 • Μια θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ψυχολογία».
  Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 2148/20-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΝΑΥ469Β7Κ-0Σ5) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 300/22-3-2018 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP5305.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (υπεύθυνη κ. Ηλέκτρα Φράι, διεύθυνση: 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531.00 Φλώρινα, τηλ. 23850-55004).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 30-05-2018.

 

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση