Προκήρυξη (3) θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Κοινωνιογλωσσολογία και Ανάλυση Λόγου».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4267/13-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΥΘΧ469Β7Κ-32Β) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 690/18-07-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001417659.

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση στη Βιολογία».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4268/13-05-2016 (ΑΔΑ: Ψ7Γ3469Β7Κ-ΓΚΒ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 674/14-07-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001417810.

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Δημιουργική Γραφή, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Παιδική Λογοτεχνία».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4269/13-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΡΚΜ469Β7Κ-ΖΑΠ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 690/18-07-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001417746.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 26-09-2016.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (πληροφορίες κ. Ελένη Φωτιάδου, διεύθυνση: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531.00 Φλώρινα, τηλ. 23850-55100) ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση