Προκήρυξη (2) θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία και Βυζαντινή Φιλοσοφία της Παιδείας».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3499/06-03-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΑ8469Β7Κ-Υ9Ψ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 595/23-06-2017 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑΡΡ2253.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών (διεύθυνση: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531.00 Φλώρινα, τηλ. 23850-55100, πληροφορίες κ. Ελένη Φωτιάδου) ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 29-08-2017.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα στη Βιομηχανική Διοίκηση».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3817/20-03-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΚΥ469Β7Κ-7ΗΒ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 595/23-06-2017 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑΡΡ2254.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, 501.32 Κοζάνη, τηλ. 24610-56604, πληροφορίες κ. Άννα Τζήκα) ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 29-08-2017.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση