Προκήρυξη 2 θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  • Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Κάλων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Μορφές Χαρακτικής».
    Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4375/27-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ3Τ469Β7Κ-965) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 625/04-06-2018 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP6801
  • Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Κάλων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικρογλυπτική με έμφαση το Χρηστικό Αντικείμενο».
    Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4377/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΖΗ469Β7Κ-ΘΚΙ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 625/04-06-2018 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP6800.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 26-08-2018.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα. Υπεύθυνος κ. Χρήστος Κωνσταντινίδης, τηλ. 23850-55250.Ο

Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση