Προκήρυξη 2 θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων :

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) μετά από αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3452/13-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΨΧ469Β7Κ-19Μ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 30/21-01-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP14337.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (υπεύθυνη κ. Δέσποινα Βαβλιάρα, διεύθυνση: Κ. Καραμανλή και Λυγερής, 501.31 Κοζάνη, τηλ. 24610-56504).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 03-04-2020.

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Διαδικασίες στη Διοίκηση Λειτουργιών». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 3448/13-01-2020(ΑΔΑ: ΨΒΔΛ469Β7Κ-ΟΑΕ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 30/21-01-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP14343.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (υπεύθυνη κ. Χρυσούλα Δήμζα διεύθυνση: 6ο χιλ. παλαιάς Εθνικής Οδού Γρεβενών –Κοζάνης , τηλ. 2462061607)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 03-04-2020.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση