Προκήρυξη 1 θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικό – Χρηστικό Αντικείμενο».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 572/16-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ3Δ469Β7Κ-Κ2Ο) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1292/19-12-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 2025864.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 28-02-2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (πληροφορίες κ. Χρήστος Κωνσταντινίδης, διεύθυνση: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531.00 Φλώρινα, τηλ. 23850-55250) ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση