Προκήρυξη 1 θέσης καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Χημικών Διεργασιών με έμφαση στην Αέρια Ρύπανση και στις Πειραματικές Μεθόδους».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 2890/02-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΞ4469Β7Κ-ΨΣ6) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 290/28-03-2017 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP1203.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 31-05-2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (πληροφορίες κ. Άννα Τζήκα, διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, 501.32 Κοζάνη, τηλ. 24610-56604) ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση