Διαγωνισμός για την καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, προϋπολογισμού 170.000,00 € συν τον ΦΠΑ (23%), και συνολική με τον ΦΠΑ 209.100,00€, για δύο έτη (16/08/2015 – 15/08/2017), από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου (απόφαση Δ.Ε. 247/Β3/30-01-2015).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Παν/μίου www.uowm.gr

Σχετικά αρχεία/διευθύνσεις:

Πρόσθετες πληροφορίες – Διευκρινίσεις

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση