Πολιτική Ποιότητας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αναγνωρίζει την Ποιότητα ως θεμελιακό στοιχείο για την πραγμάτωση του οράματος και την επίτευξη της αποστολής του. Αφετηρία της πολιτικής ποιότητας αποτελεί η δέσμευση της Διοίκησης, του Προσωπικού και των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την αξιόπιστη και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος,με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου γνώσης, ανάπτυξης και προσφοράς στην κοινωνία.

Πολιτική Ποιότητας

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση του Ιδρύματος καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη(ν):

 • συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • ενίσχυση και προώθηση της έρευνας
 • προώθηση της αριστείας μέσω της λειτουργικής υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας στο ΠΔΜ
 • βελτίωση της ελκυστικότητας και διεθνοποίησης του ΠΔΜ
 • βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών του ΠΔΜ
 • υιοθέτηση όλων των απαραίτητων διεργασιών και διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αξιόπιστη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ιδρύματος, η οποία θα ανατροφοδοτεί με τη σειρά της το σχεδιασμό της στοχοθεσίας.

ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συντονίζει όλες τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του ιδρύματος προκειμένου να

 • διασφαλίσει την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της Α.ΔΙ.Π
 • παρακολουθεί όλους τους δείκτες ακαδημαϊκής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος μέσω της εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος αξιοποιώντας παράλληλα και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας(Ο.Π.Ε.Σ.Π.)
 • οργανώνει τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) και να προγραμματίζει σε ετήσια βάση τις αξιολογήσεις των Τμημάτων
 • συγκεντρώνει τις Ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων συντάσσοντας εσωτερικές αναφορές με τις ενδεχόμενες αποκλίσεις από τον προγραμματισμό
 • υποστηρίξει την προσαρμογή των λειτουργιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις απαιτήσεις του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
 • υποστηρίξει την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016
 • υποστηρίξει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
 • υποστηρίξει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000.

Η ΜΟΔΙΠεπίσης έχει εισηγητικό και συμβουλευτικό ρόλοστα θεσμοθετημένα όργανα διοίκησης του ιδρύματος για:

 • τη χάραξη ειδικότερων και γενικότερων στρατηγικών που βελτιώνουν την ποιότητα του διδακτικού έργου, την ποιότητα του ερευνητικού έργου και την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.
 • τη λήψη αποφάσεων και την υιοθέτηση κανόνων, προτύπων και διαδικασιών που βελτιώνουν την ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας
 • την οργάνωση και παρακολούθηση όχι μόνο των θεσμοθετημένων, αλλά και άτυπων επιτροπών, συλλόγων, εθελοντικών ομάδων κλπ του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση