Περιληπτική διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Διαμόρφωση τμήματος ισογείου νέου διοικητηρίου σε χώρους γραφείων»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ», με CPV: 45324000-4 και NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 59.892,39 Ευρώ (καθαρή αξία) και αναλύεται σε: α) Δαπάνη Εργασιών 44.135,88 €, β) Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.944,46, γ) Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.812,05 που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Συνολικός προϋπολογισμός: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (74.266,56 €) (καθαρή αξία 59.892,39 και ΦΠΑ 24% 14.374,17) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 2019ΣΕ04600071.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Κοζάνη – στις 15 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται έως και 10-6-2020 είτε (α) με κατάθεσή τους με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς την Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …………………………………………. για το έργο:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»
με αναθέτουσα αρχή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 10-06-2020

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/ες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: Στέφανος Γαζέας, τηλ. 2461056367 και Βάγια Γούλα, τηλ. 2461056355.

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Καθηγητής, Ιορδανίδης Γεώργιος

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση