Περίληψη προκήρυξης νέου κύκλου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών “Μηχατρονική”

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

«Μηχατρονική (Mechatronics)»

Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική – Mechatronics» είχε ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και επανιδρύθηκε (ΦΕΚ 3585/τ. Β’ 26-9-2019) σε εφαρμογή του άρθρου 55 παρ. 10 του ν. 4610/2019. Ο νέος κύκλος αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020.

Η ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. « Μηχατρονική» ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης  και καταληκτική  ημερομηνία ορίζεται η 30η Ιουλίου 2020. Η αίτηση υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ « Μηχατρονική» (στα Κοίλα Κοζάνης,  πρώην Διοικητήριο Τ.Κ. 50100), μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά εντός της οριζόμενης προσθεσμίας. Η αναλυτική προκήρυξη ευρίσκεται στην ιστοσελίδα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών https://ece.uowm.gr και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ « Μηχατρονική» https://mechatronics.uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση