Μελέτη στατικής επάρκειας υφιστάμενου κτιρίου Οικοκυρικής Σχολής Αγίας Όλγας στη Φλώρινα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ»

Προεκτιμώμενης αμοιβής 17.431,61 (πλέον Φ.Π.Α 24%)


Γίνεται γνωστό σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι για τον υπόψη συνοπτικό διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΣΤΗ
ΦΛΩΡΙΝΑ» ισχύουν τα παρακάτω συμπληρωματικά δεδομένα :

  1. Αναγνώριση και γνώση του κτιρίου
    Ορίζεται επίπεδο γνώσης “ ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ” κατά EC8-3 , το αντίστοιχο κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ “ Υψηλή Σ.Α.Δ“.
  2. Στάθμη επιτελεστικότητας
    Ορίζεται ως στάθμη επιτελεστικότητας “Οριακή κατάσταση σημαντικών βλαβών (SD)” για επαναληψιμότητα σεισμού 475 έτη κατά EC8-3, το αντίστοιχο κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ “Β1-Προστασία Ζωής”.
  3. Σύνταξη Προμετρήσεων
    Υποχρέωση του αναδόχου είναι μαζί με τα παραδοτέα που περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, είναι η υποβολή προμετρήσεων των εργασιών που ενδεχομένως να προκύψουν από τη σύνταξη της μελέτης.

Σχετικά αρχεία

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση