Ματαίωση του διαγωνισμού 01/2017 σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Επανάληψη/επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επαναπροκηρύσσει Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (σύμφωνα με την υπʼ αριθμ. 33/Β.3/27-04-2017 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα προσφορά για την «Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης 800 φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη και στη Φλώρινα», κατά το διάστημα από 01-09-2017 έως 31-12-2018, προϋπολογισμού 692.812,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση έως και 6 μήνες, εφόσον εξασφαλισθεί η ανάλογη επιχορήγηση, ήτοι έως 30-06-2019.

Σχετικά έγγραφα:

  1. Ερώτημα προς ΓΛΚ και εισήγηση ΓΛΚ για διαγωνισμό σίτισης
  1. Απόφαση ματαίωσης και επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού
  1. Περιληπτική διακήρυξη διαγωνισμού 4/2017

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση