Λήξη Πρώτης Φάσης του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτούμενου έργου SKILLS+

Ανακοινώνουμε τη λήξη της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου SKILLS+ στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου περιλαμβάνει και την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης που αφορά στα διαρθρωτικά ταμεία του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με τον άξονα 3 [Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων], στον οποίο ενσωματώνονται χαρακτηριστικά καλών πρακτικών των εταίρων του έργου SKILLS+. Στόχος της ενσωμάτωσης των χαρακτηριστικών αυτών είναι η προώθηση δημόσιων πολιτικών που προωθούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας μέσω των ΤΠΕ στις ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει μια ψηφιακή ενιαία αγορά ώστε να ωφεληθούν από την ψηφιακή οικονομία.

Στις συναντήσεις των εμπειρογνωμόνων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου αναδείχθηκαν στρατηγικές για την προώθηση της ψηφιοποίησης των μικρών επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές. Κάθε εταίρος μετά το πέρας αυτών των συναντήσεων έλαβε ένα σύνολο συστάσεων προκειμένου να τις αξιοποιήσει στην διαδικασία εκπόνησης του σχεδίου Δράσης, κεφαλαιοποιώντας τα αποτελέσματα της μάθησης. Αυτές οι συστάσεις αξιολογήθηκαν από τις τοπικές ομάδες υποστήριξης των ενδιαφερόμενων μερών την άνοιξη του 2018 για την προετοιμασία της εκπόνησης του σχεδίου δράσης.

Οι επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζονται από χαμηλή εξαγωγική ικανότητα. Η μεγιστοποίηση της χρήσης και του αντίκτυπου των ψηφιακών εργαλείων μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της περιφέρειας να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους και να επιβιώσουν μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Για την ενίσχυση των εξαγωγών προτείνεται η δημιουργία και υποστήριξη ενός οικονομικού μηχανισμού για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ΤΠΕ μέσω τοπικών θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας. Περίπου 3 εκατ. € θα δαπανηθούν σε εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας, της καινοτομίας και τη στήριξη των εξαγωγών των επιχειρήσεων με τη χρήση ΤΠΕ.

Επιπλέον, η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τουριστικό προορισμό. Για την προώθηση και υποστήριξη του εναλλακτικού τουρισμού προτείνεται η δημιουργία ενός ολιστικού συστήματος διαχείρισης προορισμού με ψηφιακά εργαλεία για την καθοδήγηση μέσω smartphone,  των τουριστών και των επισκεπτών σε πολιτιστικά μονοπάτια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Περίπου 3.7 εκατ. € θα δαπανηθούν σε εργαλεία και μηχανισμούς για την προώθηση της ΔΜ ως ενός φιλικού και εναλλακτικού τουριστικού προορισμού.

Οι 2 καλές πρακτικές του έργου Skills+ από τις οποίες ενσωματώνονται χαρακτηριστικά που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο των δράσεων και των μέτρων που θα προκηρυχθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι:

  • Το Digiboost, μια καλή πρακτική που έχει αναπτυχθεί στη Φινλανδία και αντανακλά την ψηφιοποίηση των ΜΜΕ για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με επίκεντρο τις εξαγωγές και τις επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλή εξαγωγική ικανότητα. Πρόκειται για ένα εργαλείο πολιτικής που μπορεί: α) να βελτιώσει τη διεθνοποίηση και τη δικτύωση, β) να συμβάλει στην ανάπτυξη και την καινοτομία γ) να προάγει τις επενδύσεις προσφέροντας κεφάλαια κίνησης δ) να παρέχει πρόσβαση σε λύσεις χρηματοδότησης ή/και συγκράτηση των εξαγωγικών απαιτήσεων.
  • Η εφαρμογή HalberStadt που εφαρμόστηκε στη Γερμανία προωθεί μια ολοκληρωμένη πύλη πληροφόρησης με βάση το διαδίκτυο και την εφαρμογή για την πόλη/περιοχή που επικεντρώνεται στον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες, μπορεί να απευθύνεται σε νέες ομάδες-στόχους και να προσελκύει επισκέπτες που ενισχύουν την τουριστική δραστηριότητα.

Στις 12 Μαρτίου του 2019 συμμετείχαν περισσότερα από 70 ενδιαφερόμενα μέλη στην τελευταία συνάντηση των ομότιμων εταίρων στο Magdeburg της Γερμανίας στην πρώτη φάση του χρηματοδοτούμενου έργου SKILLS+ όπου και παρουσιάστηκαν τα 11 Σχέδια Δράσης από όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν.

Η λήξη της πρώτης φάσης σηματοδότησε και μια νέα εποχή για την προώθηση των δημόσιων πολιτικών και την ανταλλαγή των καλών πρακτικών μεταξύ των μελών με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τη νορβηγική εθνική χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δώδεκα εταίροι από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Νορβηγία.


We announce the end of the first phase of the European funded project SKILLS + in which the University of Western Macedonia participates. The completion of the first phase of the project includes the completion of the Regional Action Plan for the structural funds of the Regional Operational Program of Western Macedonia. In particular, the Regional Action Plan includes proposals on Axis 3 [Improving the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises] incorporating the good practice features of the SKILLS + project partners. The aim of incorporating these features is to promote public policies promoting information and communication technologies (ICT) among SMEs in rural areas, helping them to fully exploit the opportunities offered by a digital single market to benefit from the digital economy.

Strategies for the digitization of rural areas and small businesses by a panel of experts were carried out in each peer review, where each partner at the end of the review received a set of recommendations to take into account the preparation of the Action Plan, analyzing how results of learning policy will be capitalized. These recommendations were evaluated by local stakeholder support groups in the spring of 2018 to prepare for the preparation of the Action Plan.

Businesses in the rural area of the Western Macedonia Region are characterised by low exporting capacity. Maximising the use and impact of digital tools can help regional business to boost their activity and survive amid of turbulent economic times. In order to upscale exports in Western Macedonia the creation and support of a financial mechanism for upscaling ICT related services supported by local business incubators was proposed. About 3 M € to be spent in expert advice and purchase of equipment for increasing digital capacity, innovation and supporting exports using ICT tools.

Although the Western Macedonia Region is accepting a lower number of tourists every year, when compared to other regions in Greece, the Region has to offer a variety of alternative tourism activities and destinations. Building a Destination Management Organisation (DMO) shall gather in one pace the services/destinations offered thus maximising the impact of promotional efforts of SMEs in the Region. This requires the upscale of digital skills and services offered online by SMEs. The action plan proposes the promotion and support of alternative tourism services: Creation of a holistic DMS and digital tools for guiding tourists and visitors along cultural routes by using their own smartphones. About 3.7 M € to be spent in tools and mechanisms to promote WM as a friendly and alternative tourism destination.

The 2 good practices incorporating features that will be applied in the context of actions and measures to be launched by the Region of Western Macedonia are:

  • Digiboost (Finland) reflecting digitization of SMEs for upgrading e-services with a focus on exports. The Digiboost is a policy tool which can help in practice the digitisation of SME in the area. A digital/innovation expert can work within businesses in order to: a) improve internationalisation and networking; b) development and innovation; c) investments and working capital; d) accessing financing solutions and/or secring the export receivables. The digital/innovation expert combined with the purchase of IT, shall lead to the production of digital products and products related to the preparation, provision and update of e-services with a focus on exports.
  • HalberStadt app (Germany) promoting a complete mobile web- and app-based information portal for city /region focusing on tourism. The HalberStadt app (Germany), a complete mobile web- and app-based information portal for city /region focusing on tourism, enterprise and public services may address new target groups and attract visitors enhancing tourism activity.

On March 12, 2019, more than 70 stakeholders participated in the last meeting of peer partners in Magdeburg, Germany, in the first phase of the SKILLS + project, where the 11 Action Plans were presented by all participating Member States.

The end of the first phase also marked a new era for the promotion of public policies and the exchange of good practices between members with the aim of improving the competitiveness of small and medium-sized enterprises.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund and by Norwegian national funding through the INTERREG EUROPE program. The project involves twelve partners from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Finland, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Norway.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση