Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους καθηγητές του Π.Δ.Μ.

 • Ο Καθηγητής είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας εξετάσεων και να προβεί στις απαραίτητες δοκιμές ώστε απρόσκοπτα και αποτελεσματικά να διενεργήσει τις εξετάσεις του.
 • Ο Καθηγητής οφείλει να βρίσκεται εγκαίρως στην ηλεκτρονική αίθουσα προκειμένου στα 30 πρώτα λεπτά να διενεργήσει τον απαραίτητο έλεγχο του εξοπλισμού του και να ταυτοποιήσει τους υπό εξέταση φοιτητές.
 • Ο Καθηγητής είναι υποχρεωμένος να ετοιμάσει τα θέματα των εξετάσεων και να οργανώσει την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα με τρόπο που να διασφαλίζει την άρτια εξέταση των φοιτητών. Συνεπώς όταν στο πρόγραμμα των εξετάσεων προσδιορίζονται 2 (δύο) ώρες εξέτασης, ο Καθηγητής θα πρέπει να ετοιμάζει θέματα για 1 και 1/2  (μιάμιση) ώρα το πολύ, καθώς θα πρέπει να διενεργεί τον απαραίτητο προαναφερόμενο προκαταρκτικό έλεγχο της διαδικασίας.
 • Ο Καθηγητής σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις ή πρόκειται να καθυστερήσει οφείλει να φροντίσει εγκαίρως και με δική του ευθύνη, να βρει αντικαταστάτη.
 • Ο Καθηγητής θα ζητά από τον φοιτητή να του δείξει την ακαδημαϊκή του ταυτότητα, όπου φαίνεται και η φωτογραφία του κατόχου και με βάση το παρουσιολόγιο που λαμβάνει από τη Γραμματεία, πιστοποιεί τον φοιτητή.
 • Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να γίνει δεκτός στην αίθουσα αφού περάσουν 30 λεπτά από την έναρξη της εξέτασης εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
 • Ο Καθηγητής περιγράφει τη διαδικασία εξέτασης.
 • Ο Καθηγητής που διαπιστώνει παρατυπία κάνει την πρώτη παρατήρηση διακριτικά μέσα από το chat, εκτός και αν διαταράσσεται η ομαλή διαδικασία της εξέτασης.
 • Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος ο Καθηγητής ακυρώνει το γραπτό του φοιτητή. Ο φοιτητής καλείται να αποχωρήσει από την ψηφιακή αίθουσα και το περιστατικό καταγράφεται και αναφέρεται στο Τμήμα. Στη συνέχεια με βάση τη σοβαρότητα του εν λόγω παραπτώματος, το θέμα θα συζητείται στη Σύγκλητο του ΠΔΜ.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής θέλει να διακόψει την εξέταση για λόγους ανάγκης, του επιτρέπεται να αποχωρήσει από την αίθουσα για 5 λεπτά.
 • Κανένας φοιτητής δεν δύναται να αποχωρήσει από την αίθουσα εξετάσεων πριν τη παρέλευση τριάντα (30) λεπτών από τη στιγμή που έχουν δοθεί και έχουν γίνει ορατά τα θέματα.
 • O Καθηγητής στη διάρκεια της εξέτασης και όποτε το κρίνει αναγκαίο μεριμνά για την ταυτοποίηση των εξεταζομένων.
 • O Καθηγητής κρατά πρακτικό παρουσιολογίου εξεταζομένων.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής της εξέτασης για τεχνικούς ή ακόμη και έκτακτους προσωπικούς λόγους, η εξέταση του μαθήματος μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα.
 • O Καθηγητής υποχρεούται να καταθέσει βαθμολογία στο χρονικό διάστημα που ορίζει η απόφαση της Συγκλήτου.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση