Υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτος 2014-2015

studentsΚαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν στις Γραμματείες των Τμημάτων στην Κοζάνη και στη Φλώρινα από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2015, τα παρακάτω δικαιολογητικά που αφορούν στη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Ειδικά για τη Φλώρινα η κατάθεση των δικαιολογητικών για τους φοιτητές των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής και της Σχολής Καλών Τεχνών θα γίνει στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου (γραφείο: πρώην Γραμματείας Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών στο ισόγειο του κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής).

Σημαντικό!!! Πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση στην παρακάτω σελίδα: https://web.uowm.gr/applications/. Αφού υποβάλλετε την αίτηση ηλεκτρονικά, στη συνέχεια θα πρέπει να την εκτυπώσετε πατώντας την αντίστοιχη σχετική ένδειξη.

Δικαιολογητικά για τα οποία δεν έχει προηγηθεί ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν γίνονται δεκτά. Επίσης, ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αντίγραφο ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη από το δικαιούχο.
  Σε περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής, γεγονός το οποίο προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η οικονομική ενίσχυση.
  Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής, εφόσον:
  α. δεν δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος γονέα του (παρ.3, άρθρο 10, ν.3220/2004),
  β. είναι ορφανός από τους 2 γονείς ή
  γ. οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή της Κύπρου.
  Όταν ο δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής και είναι κάτω των 25 ετών, εκτός από τα δικαιολογητικά που αφορούν τον ίδιο, πρέπει να προσκομίσει και Ε1 του γονέα από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τον δηλώνει ως προστατευόμενο μέλος.
  Σε περίπτωση που ο φοιτητής κάνει φορολογική δήλωση, αλλά έχει δηλωθεί και σαν προστατευόμενο μέλος στη δήλωση του γονέα, τότε θα πρέπει να προσκομίσει και το εκκαθαριστικό του γονέα αφού τα εισοδήματα φοιτητή και γονέα προστίθενται.
 2. Εξουσιοδότηση, η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ο γονέας.
 3. .
  1. Πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής.
   Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:
   1. Ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.
   2. Η διάρκεια των σπουδών του Τμήματος.
  2. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.
 4. .
  • Προσοχή: Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), οι αιτούντες του φοιτητικού στεγαστικού εποδόματος θα πρέπει να καταθέσουν το εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015 για τα εισοδήματα του έτους 2014. Ως εκ τούτου αιτήσεις για το στεγαστικό δύναται να κατατεθούν μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2015.  Αυτό σημαίνει ότι δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτισης αφού οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μετά την έκδοση του νέου εκκαθαριστικού.
  1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014 (για τα εισοδήματα του 2013). Αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραλειφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα τότε υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ίδιου οικονομικού έτους (Ε1).
  2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης τότε θα υπογράφει απαραίτητα υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι το οικονομικό έτος 2014 δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση επειδή δεν ήταν υπόχρεος και η υπεύθυνη δήλωση θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής.
  • Το όριο των εισοδημάτων είναι 30.000 (φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό) για ένα προστατευόμενο τέκνο συν 3.000 για κάθε επόμενο προστατευόμενο τέκνο (επίδομα ανεργίας και άλλα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά προστίθενται).
  • Για τους Κύπριους φοιτητές υποβάλλεται βεβαίωση προσόδων. Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν όριο για τη χορήγηση του επιδόματος τις 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων.
  • Προσοχή: Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), οι αιτούντες του φοιτητικού στεγαστικού εποδόματος θα πρέπει να καταθέσουν το εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2015 για τα εισοδήματα του έτους 2014. Ως εκ τούτου αιτήσεις για το στεγαστικό δύναται να κατατεθούν μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2015.  Αυτό σημαίνει ότι δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτισης αφού οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μετά την έκδοση του νέου εκκαθαριστικού.
 5. .
  1. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των γονέων ή και του φοιτητή (σε περίπτωση που υποβάλλει ο ίδιος).
  2. Αν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει Ε9, τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι δεν έχει υποβάλλει ποτέ Ε9 και θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής.
  3. Αν κάποιο από τα ακίνητα της κυριότητας βρίσκεται σε περιοχή κάτω των 3.000 κατοίκων προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το δήμο ή την κοινότητα.
  • Συνολικά αθροίζονται τα τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) των κατοικιών του φοιτητή και των γονέων του και αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. (με εξαίρεση τις κατοικίες που βρίσκονται σε δήμους ή κοινότητες με κατοίκους κάτω από 3.000 κατοίκους, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της χώρας πριν τον Καποδίστρια (ν. 2539/97 ΦΕΚ 244/Α/1997). Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη κατοικίες χαρακτηρισμένες ως ημιτελείς και κατοικίες με εμπράγματο δικαίωμα την υψηλή κυριότητα.
  • Οι Κύπριοι φοιτητές για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι γονείς ή οι φοιτητές από την Κύπρο, θα πρέπει να προσκομίζονται βεβαιώσεις από τον αρμόδιο Δήμο μόνιμης διαμονής των γονέων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ακίνητα (κατοικίες) σε άλλη πόλη της Κύπρου.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.
 7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Προσοχή, μόνιμη κατοικία νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του φοιτητή και όχι η πόλη στην οποία διαμένει προσωρινά ο φοιτητής λόγω των σπουδών του.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου που να αναφέρει:
  1. Δεν εισπράττω στεγαστικό επίδομα για το ίδιο έτος άλλη φορά και
  2. Όλα τα στοιχεία που σας προσκομίζω είναι αληθή.
 9. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο συμβαλλόμενος μπορεί να είναι ο γονέας του φοιτητή ή ο ίδιος ο φοιτητής.
 10. IBAN Λογαριασμού Ελληνικής Τράπεζας του Δικαιούχου, φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου).

Υποσημείωση: Δεν δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα, όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής στο Τμήμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούμε διαβάστε και τις εξής τροποποιήσεις/ανακοινώσεις:

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση