Υπόδειξη του εκπροσώπου των Προπτυχιακών, των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και του εκπροσώπου των υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Σύγκλητο καθώς και δύο (2) εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Αγαπητοί φοιτητές,

Σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου δ της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ. Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΚΕΦ. Δ’ «Όργανα των ΑΕΙ και των μονάδων τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Σύγκλητος αποτελείται από: «α)…β)…γ)… δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, ε)…».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 περίπτωση α’ του άρθρου 80 του Ν 4009/2011 ΦΕΚ Α’ 195-6-9-2011 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου γ’ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 ΦΕΚ 228 Α’, συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 ΦΕΚ Α’ 159/10-8-2012 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Ν 4115/2013 ΦΕΚ 24/30-1-2013 τ. Α’, ορίζεται ότι «2.»11.α) Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν 3685/2008 ΦΕΚ Α’ 148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει….».

Ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζουν ότι στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ, που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη της Συγκλήτου, καθώς και δύο (2) εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, κατά τη συζήτηση θεμάτων διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την υπόδειξη των εκπροσώπων σας, προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, καθώς και στις συνεδριάσεις της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η ευθύνη της διαδικασίας της ανάδειξης των εκπροσώπων των φοιτητών ανήκει στους Συλλόγους αυτών.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες (άρθρο 49, παρ. 2 εδάφιο β’ του Ν 4009/2011). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής (άρθρο 8, παρ. 19 εδάφιο δ’ Ν 4009/2011).

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών,
με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, ενώ η ψηφοφορία μπορεί να
διεξαχθεί και ηλεκτρονικά (άρθρο 49, παρ. 2 εδάφιο β’ Ν 4009/2011). Για τη διευκόλυνση τους
οι φοιτητικοί σύλλογοι μπορούν να απευθυνθούν στις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων
για την έκδοση των ονομαστικών καταλόγων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά την
ψηφοφορία.

Σας παρακαλούμε για την υπόδειξη του εκπροσώπου σας εντός του μήνα Οκτωβρίου 2016.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Πρύτανης
Αντώνιος Τουρλιδάκης, Καθηγητής

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση