Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, χρονικού διαστήματος δύο (2) Ετών».

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3801/15-03-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την «Καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, χρονικού Διαστήματος Δύο (2) Ετών» κατά το διάστημα από 01-12-2019 έως 30-11-2021, προϋπολογισμού 210.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: www.uowm.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 17/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 10/05/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο Σύστημα.

Υποβολή στο Πανεπιστήμιο του φακέλου της προσφοράς σε έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες, έως τις 13/05/2019 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών στις 14/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. .

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 3.400,00€ (2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ).
  2. Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης αριθμός 1/2019.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ η 17/04/2019.
Ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής Διακήρυξης στον Ελληνικό-Τοπικό Τύπο η 17/04/2019.
Η δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει το Ανάδοχο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση