Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός 5/2019 προμήθειας Οργάνων Ακριβείας Μέτρησης και Ελέγχου κ.λπ. με πιστώσεις του Π.Δ.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. 5/2019)
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 104.838,71€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και 130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι πιστώσεις είναι από το Π.Δ.Ε. έτους 2019.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: www.uowm.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 14/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 30/06/2019 και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο Σύστημα.

Υποβολή στο Πανεπιστήμιο του φακέλου της προσφοράς σε έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες, έως τις 03/07/2019 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών στις 04/07/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 πμ.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσό ύψους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ανά τμήμα του διαγωνισμού (2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ).

α/α Τμήμα Ποσό Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
ΤΜΗΜΑ Α Εργαστηριακός Εξοπλισμός για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 600,00 €
ΤΜΗΜΑ Β Εργαστηριακός Εξοπλισμός για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών 770,00 €
ΤΜΗΜΑ Γ Εργαστηριακός Εξοπλισμός για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 725,00 €

2. Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης αριθμός 5/2019.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ η 14/06/2019.
Η δαπάνη δημοσίευσης στον τοπικό τύπο βαρύνει το Ανάδοχο.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.uowm.gr
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση