Επισκευή και συντήρηση στεγών υφιστάμενων υποδομών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

 1. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 860.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στην κατηγορία της ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 669.813,91 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).
 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό 71356, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.uowm.gr).
  Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, έως την 28η Μαρτίου 2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 29η Μαρτίου 2018.
  Για την επιλογή του Αναδόχου κατασκευής του έργου κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
  Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2461052687, 2461056350, FAX επικοινωνίας 2461052685, αρμόδιος για επικοινωνία Γιαννόπουλος Ηλίας , Κωνσταντία Χαδιώ.
 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος:
  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Περισσότερα στοιχεία στην Αναλυτική Διακήρυξη (άρθρα 21 , 22)
 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.871,00 € και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 4 Φεβρουαρίου του 2019 (10 μήνες). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
 6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε ΣΑΕ046 με ενάριθμο 2009ΣΕ04600083 .
 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού Υποδομών και Ανάπτυξης
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλος

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση