Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020” – Αρ. Πρόσκλησης 50/2019

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8- 2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045831, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2019 έως 30/09/2020 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Φροντιστή Ζαχαρία, σύμφωνα με την από 334/08-05-2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε έγκρισης υποβολής πρότασης και ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνου, την από 342/25-07-2019 απόφαση έγκρισης του τεύχους της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., την αριθμ. 92/29-07-2019 Απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την αρ. Συν. 30/11-09-2019 και 32/09-10-2019 απόφαση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και την από 347/16-10-2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε για την επαναπροκήρυξη των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας», προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα μαθήματα που ορίζονται και αναλυτικά περιγράφονται στο σύνδεσμο https://rc.uowm.gr/?page_id=13690

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση