Επαναληπτικός διαγωνισμός για την καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επαναπροκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, προϋπολογισμού 170.000,00 € συν τον ΦΠΑ (23%), και συνολική με τον ΦΠΑ 209.100,00€ για δύο έτη (16/08/2015 – 15/08/2017), από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου (απόφαση Συγκλήτου 2/24-04-2015).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Σχετικά αρχεία/διευθύνσεις

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση