Ενστάσεις φοιτητών των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Παρακαλούμε ανοίξτε το σχετικό αρχείο όπως αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΜΣΩ469Β7Κ-ΜΗΓ/document

© 2016 uowm.gr