Ενημέρωση για πρακτική άσκηση

Σας ενημερώνουμε, ότι αναμένονται αποφάσεις  και διευκρινιστικές οδηγίες για την διαδικασία έναρξης, λήξης ή συνέχισης της Π.Α. μετά και την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1699) και του τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90). για επανέναρξη της Π.Α. οι οποίες και θα ανακοινωθούν στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Με εκτίμηση

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας
Αναστασία Κωνσταντινίδου

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση