Έγκριση κατάταξης δικαιούχων για σίτιση όλων των φοιτητών των Τμημάτων της Πoλυτεχνικής Σχολής το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της με αριθμ. 43/2-
10-2017 ενέκρινε τα παρακάτω αποτελέσματα για τη σίτιση φοιτητών (πρωτοετών και παλιών
ετών) των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση την ΚΥΑ Φ5/65835/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ
1965/18-6-2012 τ.Β’), όπου η ταξινόμηση έγινε κατά προτεραιότητα στους φοιτητές με: α) την
επιδότηση ανεργίας γονέων, β) πολυτεκνία, γ) τριτεκνία, δ) αδέρφια που σπουδάζουν μακριά
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων, ε) απορφανισθέντες φοιτητές, στ) φοιτητές με
γονείς που πάσχουν από κάποια σοβαρή ασθένεια, ζ) φοιτητές που οι ίδιοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Α’ 156) και η) το εισόδημα από το χαμηλότερο στο υψηλότερο.

Οι κάρτες σίτισης θα σταλούν στις γραμματείες των τριών Τμημάτων και από εκεί οι
δικαιούχοι φοιτητές θα τις παραλαμβάνουν. Η κάρτα σίτισης φοιτητών ισχύει μόνο για το
φοιτητικό εστιατόριο στην Κοζάνη.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση στη Γραμματεία του Τμήματος για
επανεξέταση των στοιχείων τους μέσα σε δέκα εργάσιμες (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων (3-10-2017 έως και 17-10-2017), σύμφωνα με τη αριθμ. 180/10-7-2012 συνεδρίαση της Δ.Ε.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση