Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής των Πανεπιστημίων.

Στο β’ κύκλο σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων καθορίζεται από τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό κάθε προγράμματος, στον οποίο αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και πληροφορίες για το αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκαν/επανιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και του Ν.4610/2019.

Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασία με ΑΕΙ της Αλλοδαπής

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται ότι τα ιδρύματα της ημεδαπής μπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν από κοινού ή σε συνεργασία, προγράμματα σπουδών με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων τίτλων σπουδών.

Για τα προγράμματα αυτά καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες.


Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Μηχανική συγκολλήσεων & μη καταστροφικός έλεγχος
Master of Science – MSc in Welding Engineering and Non Destructive Inspection

Διευθυντής
Μαρόπουλος Στέργιος

Γραμματεία
Αναστασία Ελισαίου, Άννυ Λιούμπα
Τηλ.: 24610-68239, 24610-68155, 24610-56492
Fax: 24610-38675
Email: sec-mech@uowm.gr, weld-ndt@uowm.gr

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δ.Π.Μ.Σ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια
Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings

με εξειδικεύσεις: α) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & β) Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια

https://ape.uowm.gr/

Συνεργαζόμενο τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διευθυντής
Ταουσανίδης Νικόλαος

Γραμματεία
Τσιανάκα Άννα, Στεργιοπούλου Αγγελική
Τηλ.: 24610-68225
Fax: 24610-38675
Email:  ape@uowm.gr 

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προηγμένη μηχανική ενεργειακών συστημάτων
Advanced engineering of energy systems

https://advens.uowm.gr/

Διευθυντής
Γιαγκόπουλος Δημήτριος

Γραμματεία
 Τζήκα Άννα
Τηλ.: 24610-56604, 24610-56762
Email: advens@uowm.gr

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Βιοϊατρική Μηχανική
MSc in Biomedical engineering

https://biomed.uowm.gr/

Διευθυντής
Τσουκνίδας Αλέξανδρος

Γραμματεία
Αναστασία Ελισαίου
Τηλ.: 24610-68239, 24610-68155, 24610-56492
Fax: 24610-38675
Email: biomed@uowm.gr


Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον
Energy investments and environment

https://enien.uowm.gr/

Συνεργαζόμενα τμήματα
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών

Διευθυντής
Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Τηλ.: 24610-56570
Email: enien@uowm.gr


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δ.Π.Μ.Σ. MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων με κατεύθυνση πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

http://mba-g.uowm.gr/

Συνεργαζόμενα τμήματα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διευθυντής
Ασημόπουλος Νικόλαος

Γραμματεία
Νικολάου Δημήτρης, Δήμζα Χ.
Τηλ.: 24620-61605, 24620-61607
Email: dnikolaou@uowm.gr, dnikolaou@teiwm.gr, cdimza@uowm.gr

Μηχατρονική
MSc – Master of Science in Mechatronics

https://mechatronics.uowm.gr/

Διευθυντής
Παρίσης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Μαρκούλη Δέσποινα, Γκανάτσιου Μαργαρίτα
Τηλ.: 24610-68227, 24610-68254, 24610-68292
Fax: 246138675
Email: dmarkouli@uowm.gr, kparisis@uowm.gr


Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Συστήματα CAD/CAM και σχεδιασμός προϊόντων
Master of Science-M.Sc. in CAD/CAM Systems and Product Design

εξειδικεύσεις: α) Συστήματα CAD/CAM (Computer Aided Design and Manufacturin systems)
και β) Σχεδιασμός προϊόντων (Product design)

https://pdsdesign.wixsite.com/msc-pds

Διευθυντής
Κακούλης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Ελισαίου Αναστασία
Τηλ.: 24610-68239, 24610-68155, 24610-56492
Fax: 2461-38675
Email: pds@uowm.gr

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου
Petroleum Oil and Gas management and transportation – MSc MOgmat

http://mogmat.uowm.gr/

Συνεργαζόμενα τμήματα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμαϊτζάν
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΔΜ
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΔΜ

Διευθυντής
Σίσκος Ευάγγελος

Γραμματεία
Δαρβίδου
Τηλ.: 24670-87181 & 24670-87195
Fax: 24610-87063
Email: darvidou@kastoria.teiwm.gr


Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία
Educational Sciences: Science Environment and Technology in Educations

Συνεργαζόμενο τμήμα
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

https://www.fepms.edu.uowm.gr/

Διευθυντής
Παπαδοπούλου Πηνελόπη

Γραμματεία
Εύη Γαρυφαλογιάννη
Τηλ.: 23850-55037
Email: fepms@uowm.gr

Δ.Π.Μ.Σ. «Δημόσιος λόγος και Ψηφιακά μέσα»
Public Discourse and Digital Media

Συνεργαζόμενο τμήμα
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

https://blogs.uowm.gr/pddm/

Διευθυντής
Ντίνας Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Γρηγοριάδου Σοφία
Τηλ.: 23850-55240
Email: sgrigoriadou@uowm.gr

Δ.Π.Μ.Σ. Δημιουργική Γραφή

με κατευθύνσεις α) Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή, β) Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση & γ) Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική – Τηλεοπτική Συγγραφή

Συνεργαζόμενο τμήμα
Τμήμα Κινηματογράφου Α.Π.Θ.

https://blogs.uowm.gr/dim-grafi

Διευθυντής
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Γραμματεία

Ευριπίδης Τσατσιάδης
Τηλ.: 24610-56259
Email: cw@uowm.gr

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες

https://masteredu.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Γρίβα Ελένη

Γραμματεία
Μελίσσας Λάζαρος
Τηλ.: 23850-55111, 23850-55200
Email: lmelissas@uowm.gr

Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρήσεις της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας

https://history.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Ηλιάδου Τάχου Σοφία

Γραμματεία
Μελίσσας Λάζαρος
Τηλ.: 23850-55111, 23850-55200
Email: lmelissas@uowm.gr

*Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανέστειλε τη λειτουργία του

Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία

https://edumal.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Ιορδανίδης Γεώργιος

Γραμματεία
Μελίσσας Λάζαρος
Τηλ.: 23850-55111, 23850-55200
Email: lmelissas@uowm.gr

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών

Συνεργαζόμενα τμήματα
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πα.Μακ.
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ.

https://mathmast.uowm.gr/

Διευθυντής
Λεμονίδης Χαράλαμπος

Γραμματεία
Γρηγοριάδου Σοφία
Τηλ.: 23850-55240
Email: sgrigoriadou@uowm.gr


Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής

Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες
Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services

με ειδικεύσεις α) Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων & β) Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

https://msc.cs.uowm.gr/

Συνεργαζόμενο τμήμα
Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διευθυντής
Μιχάλας Άγγελος

Γραμματεία

Δώρος Γιώργος
Τηλ.: 24670-87182, 24670-87062
Email: msc-inf@teiwm.gr


Τμήμα Γεωπονίας

Παραγωγή, Πιστοποίηση και Διακίνηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Master of Science, MSc in production, certification and distribution of plant reproductive material

https://crop-cert.uowm.gr

Διευθυντής
Λαζαρίδου Θεανώ

Γραμματεία
Χαλβατζή Ευγενία
Τηλ.: 23850-54620
Email: crop-cert@uowm.gr, echalvatzi@uowm.gr


Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΠΜΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»
“Human Resources Management, Communication and Leadership”

http://blogs.uowm.gr/hrmcl/

Διευθύντρια
Τριαντάρη Σωτηρία

Γραμματεία
Αποστολίδου Ελισάβετ
Τηλ.: 24610-68157, 24610-68221
Email:  hrmcl@uowm.gr

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική

https://mbf.uowm.gr

Διευθυντής
Καραφόλας Συμεών

Γραμματεία
Παπαδοπούλου Μαρία
Τηλ.: 24610-68153, 24610-68204, 24610-68222
Email:  mbf@uowm.gr

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Λογιστική και Ελεγκτική

https://mle.uowm.gr

Διευθυντής
Πιτόσκα Ηλέκτρα

Γραμματεία
Σδράκα Δήμητρα
Τηλ.: 24610-68038
Email: msaudit@uowm.gr

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση