Διόρθωση προκηρύξεων πλήρωσης θέσης 5 καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Ν

Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας γίνεται γνωστό ότι στο Φ.Ε.Κ. 43/25-01-2017 τ.Γ’ δημοσιεύτηκε η διόρθωση σφαλμάτων στις παρακάτω προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που είχαν δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. 1151/15-11-2016 (τεύχος Γ’) και στα φύλλα των εφημερίδων «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΕΣΤΙΑ» στις 25-11-2016:

  • Στην υπ’ αριθμ. 418/19-09-2016 Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη σελίδα 8532, στη στήλη Α’, στους στίχους 30-32, διορθώνεται το εσφαλμένο «Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).» στο ορθό «Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».
  • Στην υπ’ αριθμ. 1015/26-09-2016 Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη σελίδα 8533, στη στήλη Α’, στους στίχους 40-42, διορθώνεται το εσφαλμένο «Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).» στο ορθό «Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».
  • Στην υπ’ αριθμ. 1018/26-09-2016 Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη σελίδα 8534, στη στήλη Α’, στους στίχους 50-52, διορθώνεται το εσφαλμένο «Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).» στο ορθό «Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».
  • Στην υπ’ αριθμ. 1019/26-09-2016 Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη σελίδα 8536, στη στήλη Β’, στους στίχους 12-14, διορθώνεται το εσφαλμένο «Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).» στο ορθό «Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».
  • Στην υπ’ αριθμ. 6148/22-08-2016 Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη σελίδα 8535, στη στήλη Β’, στους στίχους 3-5, διορθώνεται το εσφαλμένο «Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).» στο ορθό «Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση