Δικαιούχοι στέγασης πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην συνεδρίασή της με αριθμ. 72/7-11-2018 ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικών Εστιών, για τη στέγαση πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 καθώς και τον ενοποιημένο πίνακα μη δικαιούχων αιτούντων πρωτοετών φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής ( υπ΄αριθμ. 70/4-10-2018 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της παρούσας αξιολόγησης, ο οποίος διαμορφώθηκε ώστε να εξασφαλίσει την ισοτιμία μεταξύ των πρωτοετών φοιτητών επιλέγοντας τον επόμενο δικαιούχο με βάση το μικρότερο τελικό κατά κεφαλή εισόδημα από έναν και μόνον ενιαίο πίνακα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση το άρθρο 6Α του εσωτερικού κανονισμού των φοιτητικών εστιών 2018.

Οι μη δικαιούχοι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για επανεξέταση των στοιχείων τους, μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου(σφραγίδα ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 6Β παρ. 2 του εσωτερικού κανονισμού φοιτητικών εστιών 2018, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) την ένσταση με τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά στην παρακάτω Διεύθυνση :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Πάρκο Αγίου Δημητρίου
Τ.Κ. 50131 Κοζάνη
Τηλ : 2461056291-2

Κάθε οικότροφος φοιτητής καταβάλλει το ποσό των 100,00 € ετησίως σε δύο ισόποσες δόσεις (1η δόση εντός 10 ημερών από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και 2η δόση στην αρχή του εαρινού εξαμήνου) το οποίο θα καλύπτει ανάγκες συντήρησης και άλλες λειτουργικές ανάγκες της εστίας.

© 2016 uowm.gr