Διακήρυξη 5/2016 διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 210.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, για τα κτίρια του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα»

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ’ 24/B4/05-10-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή [υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή  πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας] για την προμήθεια 210.000 λίτρων  πετρελαίου θέρμανσης, για τα κτίρια του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, κατά το διάστημα 01/01/2017 έως και τις 31-12-2017,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 200.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 28790,1

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση