Διακήρυξη 4/2016 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. 4/2016)
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Μηχανολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού» προϋπολογισμού 24.000,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και 29.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι πιστώσεις είναι από το Π.Δ.Ε. έτους 2016.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε η 28η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00 πμ. Υποβολή προσφορών ιδιοχείρως έως την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού και ταχυδρομικά με παράδοση μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος – δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου – Κοζάνη). Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Η προσφορά (έντυπη) θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα οριζόμενα δικαιολογητικά στο αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.uowm.gr/supplies

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται από την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη, 2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09-09-2016 έως 26-09-2016. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461056310 και 2461056300, FAX: 2461056301-3, email: vgoula@uowm.gr και mmpelias@uowm.gr

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση