Διαγωνισμός με αρ. διακήρ. 3/2020 για τη «μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, συνολικού προϋπολογισμού 112.050,00 € (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης)»

Σχετικά αρχεία

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των ενδιαφερομένων εταιριών (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ghaitidis@uowm.gr ή kvlachaki@uowm.gr , έτσι ώστε το Ίδρυμα να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις.

© 2016 uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση